Compact kwaliteitsstatuut jeugdzorg

1801 jeugd & onderwijsadvies levert zorg van de hoogste kwaliteit. Hieronder staat waarop je kunt rekenen.

Aanbod behandelingen

Dyslexie/dyscalculie, angst en faalangst, gedragsproblemen, adhd, autisme, concentratieproblemen, sociale vaardigheden, executieve functies en zelfregulering, zelfbeeld, hoogbegaafdheid en traumaverwerking.

Actuele wachttijden voor intake en behandeling

De reguliere wachttijden bij 1801 blijven binnen de gestelde normen. Zij bedragen zowel tussen aanmelding en intake/beoordeling en tussen beoordeling en start behandeling maximaal 2 weken. Dit betekent dat de behandelingen binnen 4 weken kunnen starten. Mochten de maximale normen overschreden worden dan wordt doorverwezen naar een collega instelling.

Update april 2024
Op dit moment kan het zijn dat je voor een dyslexieonderzoek of dyslexiebehandeling langer moet wachten dan je van ons gewend bent. Hoe lang het duurt voor jouw kind of leerling met dyslexie behandeld kan worden na het dyslexieonderzoek, verschilt per regio.

  • In de regio Hoofddorp varieert de wachttijd voor diagnostiek of behandeling tussen de 2 en 4 maanden.
  • In de regio's Zoetermeer en Haaglanden varieert de wachttijd voor diagnostiek tussen de 3 en 6 maanden; voor dyslexiebehandelingen varieert deze tussen de 5 en 8 maanden.
  • In de regio Holland Rijnland varieert de wachttijd voor diagnostiek vanaf aanmelding tussen de 7 en 10 maanden en voor behandeling varieert deze, afhankelijk van de woonplaats, tussen de 3 en 6 maanden.
  • In de regio Rotterdam is er een wachttijd van een aantal maanden voor de reguliere behandelingen. Indien de leerling hiervoor geschikt is, kan de behandeling ook online plaatsvinden. 
  • In de regio Midden (Utrecht/Arnhem/Nijmegen) hanteren we de reguliere doorlooptijden voor wat betreft onderzoek, voor behandeling moet je iets langer wachten dan je van ons gewend bent. Na het onderzoek word je verder geïnformeerd over de wachttijd.
  • In de regio Twente worden behandelingen die vanaf nu starten online gegeven.

In het belang van jouw kind of leerling met dyslexie doen we ons uiterste best om zo snel mogelijk te starten met onze dyslexiebehandeling. Om de wachttijd nuttig te besteden hebben we materiaal ontwikkeld waarmee je toch alvast met je kind aan de slag kunt. Meer weten? Bel of mail ons even! 

Inrichting van de regievoering

Bij 1801 zijn 15 regiebehandelaren werkzaam. Regiebehandelaren hebben één van de volgende registraties: GZ- psycholoog,  NVO Orthopedagoog generalist- Kinder en jeugdpsycholoog NIP. Bij iedere behandeling die wordt uitgevoerd is een regiebehandelaar betrokken. De regiebehandelaar zorgt er in overleg met de behandelaar (SKJ geregistreerd) en cliënt voor dat er een behandelplan wordt opgesteld en uitgevoerd.

Crisissituaties

Voor crisissituatie houdt 1801 nauw contact met jeugdartsen, huisartsen en ggz instellingen.

Evaluatie van de behandeling

Met ouders en kind vindt er een tussentijdse evaluatie plaats en een eindevaluatie. De evaluatie richt zich op de resultaten van de behandeling en op de samenwerking tussen behandelaar en ouders/kind.

Een behandeling afzeggen

Bij afzegging binnen 24 uur tot de afspraak, zonder geldige reden, worden kosten in rekening gebracht.

Langdurige afwezigheid behandelaar

Behandelaars die langer dan 2 weken ziek zijn worden vervangen door een tijdelijke behandelaar. Hierdoor kunnen behandeltijden en locaties tijdelijk aangepast moeten worden.

Borging van kwaliteit

1801 is ISO 9001 gecertificeerd. Het geautomatiseerde zorgsysteem van OnderwijsAdvies heeft de NEN 7510 certificering.

1801 is in het bezit van het Keurmerk van het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie). Het NKD bewaakt en bevordert de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie, ED, inclusief de raakvlakken zoals lichte dyslexie, lees- en spellingsproblemen en ernstige meervoudige dyslexie.

Behandelaars voldoen aan de kwaliteitseisen voortvloeiende uit de beroepsregistratie. Behandelaars nemen deel aan intervisie en volgen bij- en nascholing.

Functioneren in professionele netwerken

Behandelaars van 1801 maken gebruik van de volgende professionele netwerken: 
Jeugdartsen, huisartsen, praktijkondersteuners, collega psychologen en orthopedagogen, ggz instellingen, jeugd- en gezinsteams.

Relevante wet en regelgeving

Jeugdwet, AVG, meldcode huiselijk geweld.

Delen van informatie

1801 deelt geen privacygevoelige informatie met derden zonder nadrukkelijke toestemming van ouders/kind. Het berichtenverkeer met de gemeente verloopt volgens de voorschriften van de gemeente.