Onderwijsontwikkeling op maat

Onderwijsontwikkeling op maat

Focus op leren in het mbo, samen doen wat nodig is!  

mbo 

Het mbo-onderwijs is constant in beweging. De eisen van het werkveld en behoeften van studenten veranderen, kwalificatiedossiers worden aangepast, beroepen en beroepsopleidingen komen en gaan. De vraag naar flexibel mbo-onderwijs en maatwerk neemt toe. Jouw mbo-opleiding staat voor de uitdaging om het curriculum en onderwijs hierop aan te passen. Maar hoe doe je dat? 1801 jeugd & onderwijsadvies helpt mbo-scholen bij onderwijsontwikkeling op maat. 

Wat is onderwijsontwikkeling op maat en wat levert het op?

Onderwijsontwikkeling is een onderwijskundig én een organisatiekundig vraagstuk. Om tot échte onderwijsvernieuwing te komen, is een integrale systemische aanpak nodig. Met aandacht voor een gezamenlijke visie op leren en begeleiden, de rol en het handelen van docenten, de gewenste leerhouding van studenten en effectieve leeractiviteiten. Door als team samen betekenis te geven aan de visie, creëer je een stevige organisatiestructuur en -cultuur en ondersteunende systemen. 

Afbeelding
curriculumherziening

Onderwijsontwikkeling op maat bij 1801, focus op leren in het mbo en samen doen wat nodig is! 

Onderwijsontwikkeling op maat is voor 1801 een iteratief, niet-lineair proces. Dit is een ontwikkel- en ontwerpproces dat leidt tot nieuw onderwijs, onderwijs waarin de focus ligt op het leren van de student en waarbij de impact van het onderwijs maximaal is. Naast het ontwikkel- en ontwerpproces loopt het veranderproces, waar staat het team, is de urgentie aanwezig, wat heeft iedereen nodig om eigenaar te zijn en dit nieuwe onderwijs uit te voeren.  

In het ontwikkel- en ontwerpproces doorlopen we samen een aantal fasen:

In de opstartfase verkennen we met elkaar de opdracht, wat is de aanleiding, waar zit de urgentie? Maar ook, hoe is de interne structuur, welke expertise is er al in huis?  

Hierna volgt de analysefase. In deze fase verkennen we met het team onderwerpen als de visie op leren, de visie op het onderwijs, toetsen en examineren, de KD’s en brengen we in kaart wat er al is en wat er nog te doen is. Hier maken we tijd voor. Want, samen doen we wat er nodig is

In de ontwerpfase gaan we aan de slag met daadwerkelijk ontwerpen van onderwijs, een grof en fijn ontwerp, inzoomen op leersituaties en draaien we pilots.  

Met namen de analyse- en de ontwerpfase zijn niet lineair. Soms is het nodig toch een stap terug te zetten en nogmaals met elkaar te herijken of wat we doen nog klopt met de uitgangspunten.  

Als laatst volgt de implementatiefase, hierin implementeren we het onderwijs, dragen we zorg voor borging, verantwoording, vindbaarheid, evaluatie en bijstelling. In deze fase leggen we wederom de nadruk op het samen doen, zorgen we dat het team met elkaar verder kan bouwen aan onderwijs.  

Tegelijkertijd loopt het veranderproces door het ontwikkel- en ontwerpproces heen. Hierbij is het van belang te blijven monitoren met elkaar of er voldoende urgentie gevoeld wordt, of er draagvlak is, wat het team nodig heeft om het nieuwe onderwijs te omarmen om tot het uiteindelijke doel te komen. Nieuw onderwijs waarbij de student voorop staat, waarbij de docent in elke leersituatie maximale impact heeft op het leren van de student.  

1801 begeleidt regelmatig colleges, teams en curriculumexperts bij het (her)ontwerpen van hun mbo-onderwijs.

We kunnen je helpen met: 

 • Projectleiding: onze onderwijskundig projectleider geeft samen met de teamleiding/interne projectleider sturing aan het ontwerp- en veranderproces. 
 • Procesbegeleiding: begeleiden, monitoren en sturen op het proces. Door middel van werksessies/bijeenkomsten focus aanbrengen, spiegelen en confronteren van de teamleden. 
 • Onderzoek; door middel van deskresearch, JOB-resultaten, rendementen, nulmetingen feitelijk in kaart brengen wat de stand van zaken is en het uitbrengen van adviezen, aan welke knoppen kun je draaien? 
 • Coaching; het coachen van de interne projectbegeleider of de leidinggevende, het coachen van het team bij ontwerpsessies, het coachen in de klassituatie.
 • Ontwerpen: denkt en werkt mee in het concretiseren van de visie en het uitwerken van het onderwijsconcept, het grof en fijn ontwerp van het nieuwe curriculum en wat dit vraagt van docenten.   
 • Expertise: inhoudelijke expertise en ondersteuning op onderwerpen en thema’s als examineren, formatief handelen, persoonlijke ontwikkeling 
 • Schrijven; het daadwerkelijks schrijven van het fijn ontwerp in modules, leerlijnen, lessen, studiewijzers, handleidingen. Het klaar en vindbaar maken van het onderwijs met verantwoording en onderbouwing. 
 • Trainen: onze trainers scholen en ondersteunen jouw team en individuele docenten in de pedagogische en didactische vaardigheden die nodig zijn om het nieuwe onderwijs vorm te geven. Het aanbieden van de stappen in onderwijs in duidelijke blokken.  

Ter ondersteuning van dit proces zijn er een aantal leergangen die we aanbieden die helpend zijn en naar behoefte ingezet kunnen worden. Hierbij is ons uitgangspunt dat elke leergang, net als elke onderwijsontwikkeling, op maat is en wordt vormgegeven in samenspraak met het ROC.  

 • Leergang curriculumexpert
  Deze leergang geeft LC- en LD-docenten handvatten om binnen hun eigen team een onderwijsontwikkeling op maat te begeleiden. De leergang kent drie pijlers: onderwijskunde, veranderkunde en persoonlijk leiderschap. De deelnemers gaan onder begeleiding van ervaren trainers aan de slag met een curriculumontwerp in hun eigen praktijk.
  Lees meer over de leergang curriculumexpert.

 • Leergang onderwijskundig leiderschap
  Middels de drie pijlers van deze leergang, persoonlijke ontwikkeling, onderwijskunde en verandermanagement, wordt in elke bijeenkomst de verbinding gelegd tussen de theorie en de eigen onderwijspraktijk. Vooraf en gedurende deze leergang verbinden wij de visie van het ROC aan de rollen van de LC-docent.
  Lees meer over de leergang onderwijskundig leiderschap.

 • Impact op leren
  Ons scholingsprogramma Impact op Leren stimuleert het samen leren en is gericht op het versterken van de pedagogische en didactische strategieën van de teams. Welke interventies hebben de grootste impact op het leren van studenten? Hoe zetten wij deze interventies in binnen onze opleiding? Wat is de impact op onze studenten? Wat leren wij hiervan?  

 • Leergang excellent mentorschap
  De leergang excellent begeleiden en mentorschap richt zich op docenten die als coach, studieloopbaanbegeleider of mentor willen excelleren in het begeleiden van studenten. We verbinden de visie van het ROC op studentbegeleiding, studentenzorg en studentsucces aan wetenschappelijke én praktische inzichten rondom begeleiden van studenten. Er is veel ruimte om met en van elkaar te leren en alle aspecten van begeleiding van studenten eigen te maken.
  Lees meer over de leergang excellent mentorschap.

Bij 1801 leggen we de focus op het leren van de student én de docent. Hoe vergroten we de impact op het leren? Wat vraagt dat van het mbo-onderwijs en docenten? Hoe krijg je inzicht in de voortgang? Door de professionele leerstructuur en -cultuur binnen jouw team te versterken, komen we samen tot duurzame verandering. 

Afbeelding
Onderwijontwikkeling op maat in het mbo

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

In onze kennisbank vind je inspirerende artikelen, interviews, blogs, spreekbeurtpakketten en nog veel meer.

Naar de Kennisbank